Real Finance

[email protected]

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 19:00

Α.      ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.         Η ιστοσελίδα “ww.realfinance.gr” (και όλες οι ιστοσελίδες που τυχόν συνδέονται αυτομάτως με την προαναφερόμενη  ιστοσελίδα) (εφεξής “Ιστοσελίδα”) έχει δημιουργηθεί για την προσωπική, πληροφόρηση και επικοινωνία των χρηστών αναφορικά με θέματα διαμεσολάβησης (επίσημος διαμεσολαβητής) στεγαστικών δανείων και ασφαλιστικών προϊόντων συμφωνα με συμβάσεις συνεργασίας με ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Η  Real Finance Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και στο εξής “Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ” εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Φλούδα, πιστοποιημένο Ασφαλιστικό Σύμβουλο από την Τράπεζα της Ελλάδος και Επίσημο Διαμεσολαβητή Στεγαστικών Δανείων.  Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας αφού διαβάσουν προσεκτικά αποδέχονται ανεπιφύλακτα, με τη χρήση.

Α)        Τα προϊόντα της εταιρείας ειναι ενδεικτικά τα εξής α) Στεγαστικά δάνεια για αγορά ακινήτου για οιαδήποτε χρήση (κατοικία, εξοχική κατοικία, επαγγελματικής χρήσης ακίνητο, οικόπεδο, ανέγερση ακινήτου κλπ) β) επισκευαστικά δάνεια γ) καταναλωτικά δάνεια με προσημείωση ακινήτου και δ) μεταφορά δανείου.

Β)        Η εταιρεία παρέχει δωρεάν  χρηματοοικονομικές συμβουλές προς τους πελάτες της, αμειβόμενη αποκλειστικά και μόνο από την τράπεζα που εκταμιεύει το δάνειο. Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών από την προέγκριση του δανείου μεχρι και την εκταμίευση αυτού, σε συνεννοηση με τον πελάτη και την επιλεχθείσα τράπεζα. Σκοπός της εταιρείας είναι η προσπάθεια επίτευξης του χαμηλότερου δυνατού επιτοκίου και των ευνοικότερων όρων την δεδομένη στιγμή.

Γ)         Ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει τα ζητούμενα απο την τράπεζα οικονομικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά (των οφειλετών και του ακινήτου) ώστε να προχωρήσει η επεξεργασία του αιτήματος χορήγησης του δανείου, μη έχουσας της εταιρείας ουδεμίας απολύτως ευθύνης για τυχόν αναληθή προσωπικά  ή οικονομικά στοιχεία ή απόκρυψη αυτών.

Δ)        Η  συνεργασία με τον πελάτη ολοκληρώνεται με την εκταμίευση του δανείου, μη φέροντας ουδεμία απολύτως ευθύνη η εταιρεία για τις δανειακές υποχρεώσεις των οφειλετων κατα την διάρκεια της δανειακής σύμβασης.

Ε)        Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται με απόλυτη εχεμύθεια και μονο στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εταιρεία για τους ανωτέρω σκοπούς, με εξαίρεση την χρησιμοποιηση αυτών για στατιστικούς λόγους, καθώς και προσφερόμενες υπηρεσίες σε ασφαλιστικά προϊόντα, εφόσον το επιθυμούν.

2.         Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία που ισχύει αναφορικά με το Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό εν γένει, ισχύουν για όλους τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας.

3.         Η ως άνω εταιρεία  ή οιαδήποτε άλλη  συνδεδεμένη μ’ αυτή εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ενημερώνοντας αυτό το μήνυμα. Οι αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές για τους χρήστες και θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές, ανεπιφύλακτα, με τη χρήση.

4.         Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

5.         Η ανωτέρω εταιρεία  και οι τυχόν  συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες δεν δεσμεύονται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

6.         Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της, που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση του Περιεχομένου της ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, η εταιρεία  και οι συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.

7.         Η ανωτέρω εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει συνολικά ή εν μέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή τροποποιήσει τη φύση και το περιεχόμενό της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κειμένων πέραν της δυνατότητας ελέγχου ή ανεξαρτήτως βουλήσεως της εταιρείας.
9.         H εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη συντήρηση και η διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της αλλά η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο ταυτόχρονα ή άλλες αιτίες παρεμβολής και μπορεί να χρειαστεί συντήρηση χωρίς καμμιά προειδοποίηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1.         Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της εν γένει, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των κειμένων και των εικόνων, φωτογραφιών (εφεξής το «Περιεχόμενο»), εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της REAL FINANCE M. IKE και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
2.         Το Περιεχόμενο χρησιμοποιείται αυτούσιο και είναι ανεπίδεκτο τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων και ενεργειών  από το χρήστη.
3.         Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, η επωνυμία και τα εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που τυχόν εμφανίζονται ή εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες και προϊόντα.
4.         Οποιαδήποτε υλικό ή στοιχεία μεταφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας θα θεωρούνται ιδιοκτησία της εταιρείας η οποία θα  μπορεί να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί σκόπιμο για τις εμπορικές της δραστηριότητες.
5.         Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι  που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα,  είτε είναι  κατατεθειμένα είτε όχι ανήκουν στην εταιρεία και δεν παρέχεται ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας. Η χρήση, εκ μέρους των χρηστών, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής, εκτός των όσων προβλέπονται στο παρόν κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων απαγορεύεται ρητώς και αυστηρώς.

ΕΥΘΥΝΗ TΗΣ REAL FINANCE ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ

1.         Παρά την επισταμένη προσπάθεια της εταιρείας και των συνδεδεμένων μ’ αυτήν εταιρειών, ώστε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να περιέχει  πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες, η εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του Περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η εταιρεία  δεν εγγυάται ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων συνεργαζόμενων η μη με την εταιρεία.

2.         Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο της ιστιοσελίδας, η χρήση της οποίας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη.  Ολα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα παρέχονται στους χρήστες ως έχουν, χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η Εταιρεία  σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται  για άμεσες ή έμμεσες  ζημίες από την χρήση της ιστιοσελίδας καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει, ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα ή για ιούς ή άλλης φύσεως λογισμικό, που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του χρήστη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα.Απαγορευεται ρητώς η δημοσίευση – διακήνηση  οποιουδήποτε μη νόμιμου υλικού.


3.         Η Ιστοσελίδα μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», σε  διαφημιστικές ή άλλες προωθητικές ενέργειες μη ευθυνόμενη για την εγκυρότητα του περιεχομένου των διαφημιζομένων  , να χρησιμοποιεί την υπηρεσία  newsletter και να διακόπτει τις εκάστοτε ενημερώσεις μόνο με unsubscribe. Η σύνδεση των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες γίνεται υπ’ ευθύνη τους  και αυτοί έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για ο,τιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.


4.         Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα σε Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Β. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Η Real Finance ΙΚΕ  και οι συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες σέβονται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία   δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των χρηστών (π.χ., το όνομα, το τηλέφωνο, το e-mail τη διεύθυνση, κλπ) (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας και των παρεχομένων μέσω αυτής, μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει και χρησιμοποιήσει κατά την κρίση της  τα Προσωπικά Δεδομένα σε συνδεδεμένες μ’ αυτήν επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής  εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης της με το χρήστη ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Αν κάποιος χρήστης της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω τότε πρέπει να αποφεύγει να τα υποβάλλει στην Εταιρεία ή να επικοινωνεί με αυτήν μεσω mail προκειμένου να διατυπώσει δικαιωμα αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.


2. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από το χρήστη της Ιστοσελίδας σε τρίτους των Προσωπικών του Δεδομένων, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη αυτού.


3. Τέλος, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης σε αυτήν από κάποιον χρήστη προσωπικών στοιχείων άλλου προσώπου  χωρίς ο τελευταίος να έχει λάβει προηγουμένως τη συναίνεση του προσώπου αυτού.

COOKIES

Τα αρχεία δεδομένων – cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web, με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – Pixel Tags

Στην ιστιοσελίδα  ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέσα όπως τα  “pixel tags” ή παρόμοια μέσα,  με σκοπό τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της τοποθεσίας και την ταχύτητα απόκρισης. Με τα Pixel Tags μπορούμε να μετράμε τον αριθμό των χρηστών που επισκέφθηκαν συγκεκριμένες σελίδες της τοποθεσίας, να παρέχουμε επώνυμες υπηρεσίες και να προσδιορίζουμε την αποτελεσματικότητα που είχαν οι προωθητικες και διαφημιστικές ενέργειες.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών ή Κορίνθου.

REAL FINANCE M.IKE

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.